SIA Reaton privātuma politika.

Privātuma politikā SIA Reaton, reģ.nr. 40003015277, juridiskā adrese: Čiekurkalna 2.līnijā 74, Rīga, Latvija, LV-1026 (turpmāk – SIA Reaton), kas ir Privātuma politikā aprakstītās personas datu apstrādes pārzinis, sniedz informāciju par to, ka SIA Reaton veic fizisko personu dutu apstrādi, tajā skaitā aizsargā Reaton rīcībā esošos Jūs personas datus.

Lūdzam Jūs rūpīgi izlasīt turpmāk minēto informāciju, lai Jūsu rīcībā būtu informācija par to, kā SIA REATON apstrādā Jūsu personas datus.

Datu apstrādes kontrolieris: SIA Reaton,
Reģistrācijas numurs: 40003015277
Adrese: Rīga, Čiekurkalna 2.līnija, LV-1026

Privātuma politikas ietvaros SIA Reaton apkopo un apstrādā personas datus.

1. Kādu informāciju mēs apkopojam?

SIA REATON apkopo visus personas datus, kurus Jūs sniedzat SIA Reaton vai kurus SIA ReatonN iegūst saistībā ar Jūsu sadarbību ar SIA Reaton:

– jūsu vārds, adrese un kontaktinformācija, tostarp e-pasta adrese un tālruņa numurs, kā arī jebkāda cita informācija saistībā ar Jums, kas iegūta no šādas ar Jums saistītas informācijas.

SIA Reaton var apkopot šo informāciju dažādos veidos. Piemēram, dati var būt iegūti no jūsu pases vai citiem personu apliecinošiem dokumentiem, vai apkopoti, izmantojot Jūsu aizpildīto pircēja anketi. Mēs varam arī apkopot Jūsu personas datus no trešajām personām. SIA Reaton var pieprasīt informāciju no trešajām personām. Dati var tikt glabāti dažādās vietās, ieskaitot personāldaļas sistēmas, IT sistēmas tai skaitā ieskaitot e-pastu.

Jūsu personas dati var tikt izmantoti SIA Reaton uzņēmumu grupas ietvaros iekšējiem administrēšanas mērķiem.

Savukārt Jūsu personas datu izpaušana atsevišķām trešajām personām, iespējams, var notikt:

 • nododot informāciju par Jums SIA Reaton  sadarbības partneriem, kas sniedz SIA Reaton  dažādus pakalpojumus, ar mērķi izpildīt Jūsu prasības, lai REATON LTD Jums varētu sniegt Jūsu izvēlēto pakalpojumu (piemēram, preces remonta gadījumā),
 • pārdodot Jums preci,
 • pildot pušu starpā noslēgtās līgumsaistības (piemēram, darba tiesisko attiecību gadījumā, piekabju nomas līguma gadījumā u.tml.).

SIA Reaton  nenodod informāciju par Jums trešajām personām, izņemot gadījumus, ja tas ir nepieciešams SIA Reaton  likumīgo, līgumisko vai komercdarbības mērķu sasniegšanai, un, kad to atļauj vai nosaka Latvijas Republikā saistošie tiesību akti. Tāpat nepieciešamības gadījumā SIA Reaton  var nodot Jūsu personas datus ārpus Latvijas Republikas citiem SIA Reaton  grupas uzņēmumiem vai citiem uzņēmumiem, kas ir SIA Reaton  sadarbības partneri.

Gadījumos, kad to nosaka Latvijas Republikā spēkā esošie un saistošie normatīvie akti, SIA Reaton  var atklāt, piemēram, informāciju par SIA REATON veikalos Jūsu veiktajiem pirkumiem, saņemtajiem pakalpojumiem, Jūsu veiktajiem apmeklējumiem SIA Reaton  mājaslapā www.reaton.lv un www.reatonapdare.lv  kā arī citu informāciju par Jums.

Minētā informācija var tikt atklāta:

 • lai ievērotu Latvijas Republikā spēkā esošos un saistošos normatīvos aktus un tajos noteikto procesuālo kārtību,
 • ja SIA Reaton  labticīgi uzskata, ka atklāšana ir nepieciešama, lai aizsargātu SIA Reaton  tiesības,
 • lai aizsargātu Jūsu drošību vai citu personu drošību,
 • lai novērstu un izmeklētu noziedzīgus nodarījumus,
 • lai atbildētu uz valsts iestāžu pieprasījumiem.

Tāpat gadījumos, kad Jūsu saistību neizpildes vai nepienācīgas izpildes gadījumā SIA Reaton  var ciest zaudējumus, tad SIA Reaton  ir tiesības vērsties tiesā, Valsts policijā, pie apdrošinātājiem, pārsūtīt datus par Jūsu nenokārtotajām saistībām parādu piedziņas pakalpojumu sniedzējiem, kā arī juridisko pakalpojumu sniedzējiem.

2. Kāpēc SIA Reaton apstrādā personas datus?

Mums ir jāapstrādā dati, lai sakontaktētos ar Jums. Iespējams, mums arī būs jāapstrādā jūsu dati, lai noslēgtu ar Jums līgumu. Dažos gadījumos mums ir jāapstrādā dati, lai pārliecinātos, ka mēs izpildām normatīvajos aktos noteiktās prasība. SIA Reaton  ir leģitīma interese par personas datu apstrādi sadarbības procesā. Iespējams, mums arī vajadzēs apstrādāt datus no pircējiem/sadarbības partneriem, lai atbildētu un aizstāvētu savas tiesiskās intereses prasījumu gadījumā.

3. Kam ir piekļuve datiem?

Jūsu informācija var tikt nodota uzņēmuma iekšienē, lai nodrošinātu darbības, kas saistītas ar personāla atlases procesu un pieņemšanu darbā. Tas ietver personāldaļas un vakanci izsludinājušā departamenta, kandidātu novērtēšanas procesā iesaistītos intervētājus, vadītājus uzņēmējdarbības jomā ar vakanci un IT nodaļas atbildīgajam darbiniekiem, ja piekļuve viņu datiem ir nepieciešama viņu tiešo uzdevumu veikšanai.

4. Kā SIA Reaton aizsargā datus?

Mēs nopietni uztveram jūsu datu drošību. Mums ir iekšēja politika un kontrole, lai nodrošinātu, ka jūsu dati netiek zaudēti, nejauši dzēsti, nepareizi izmantoti vai izpausti, un tiem nevar piekļūt personas, kurām nav piekļuves tiesību.

5. Cik ilgi SIA Reaton  saglabāt datus?

SIA Reaton  saglabās datus 6 mēnešus pēc attiecīgā sadarbības procesa beigām. Šī perioda beigās jūsu dati tiek dzēsti vai iznīcināti.

6. Jūsu tiesības

Kā datu subjektam jums ir vairākas tiesības. Jūs varat:

 • pēc pieprasījuma piekļūt un iegūt jūsu datu kopiju;
 • pieprasīt SIA Reaton  mainīt nepareizus vai nepilnīgus datus;
 • pieprasīt SIA Reaton izdzēst vai pārtraukt jūsu datu apstrādi, piemēram, ja dati vairs nav vajadzīgi apstrādes nolūkos; un iebilst pret jūsu datu apstrādi, ja SIA Reaton  pamato jūsu datu apstrādi ar leģitīmām interesēm.

Ja jūs vēlaties izmantot kādu no šīm tiesībām, lūdzu, sazinieties ar reaton@reaton.lv. Ja jūs uzskatāt, ka SIA Reaton  nav ievērojusi jūsu tiesības uz datu aizsardzību, Jūs varat iesniegt sūdzību Latvijas Republikas Valsts datu inspekcijai.

7. Kas notiek, ja jūs nesniedzat personas datus?

Ja Jūs neesat piekritis un atļāvis savu personu datu apstrādi noteikumos minētajam mērķim un apjomā, tad Jūsu dati tiks nekavējoties dzēsti no SIA Reaton  sistēmas, tiklīdz tie būs saņemti. Ja Jūs vēlaties atjaunināt vai papildināt savus datus, Jūs varat nosūtīt mums izmaiņas. Izmaiņas var nosūtīt, nosūtot uz e-pastu reaton@reaton.lv. Pirms izmaiņu nosūtīšanas, Jums ir atkārtoti jāapstiprina šie noteikumi.